Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Átsorolás folyamata

Átsorolás

Az átsorolás törvényi hátterét a Nftv 48. § (2) bekezdése, valamint a hatályos Hallgatói Követelményrendszer 131/A-132/A. §-a adja, ld. Szabályzatok menüpont. Az alábbiakban az átsorolás technikai kérdéseivel foglalkozunk.

Az átsorolás folyamatának lényege, hogy a gyengébben teljesítő államilag finanszírozott, állami ösztöndíjas (ÁF) hallgatókat költségtérítéses, önköltséges (KTS) finanszírozási formába soroljuk át, a megüresedő ÁF helyeket pedig jól teljesítő KTS hallgatókkal töltjük fel (visszasorolás).

Érintettek köre

Az átsorolásban a hallgatók képzéseik szerint érintettek, vagyis ha egy hallgatónak több képzése van, akár több szempontból is érintett lehet. Ennek megfelelően a továbbiakban érintett hallgatók helyett érintett képzésekről beszélünk. Az érintett képzések azok, melyeket legkorábban 2007/2008-as tanévben kezdtek, vagyis adott képzés alatt a legrégebbi féléves képzés 2007/08/1 vagy későbbi, és a felvétel dátuma 2007-06-15 vagy későbbi; és még nem fejeztek be, azaz státuszuk "aktív" vagy "passzív". Ez az adat a Neptun hallgatói webes felületén a Tanulmányok/Képzés adatok menüpont alatt látható. A Féléves adatok menüpont alatt találhatók további, az átsoroláshoz használt adatok.

Minden érintett képzésen az utolsó két aktív félév releváns félév. Egy képzés az átsorolás féléve szerint ÁF vagy KTS, az ÁF túlfutót ÁF-ként kezeljük.

Egy képzés kiesik az érintettek köréből, ha a következők valamelyike teljesül:

 • Nincsen rajta két aktív félév.
 • Képzési szintje nem "BSC/BA alapképzés", "Osztatlan", "MSC/MA mesterképzés" vagy "Felsőoktatási szakképzés".

Egy képzés kiesik az ÁF-ből KTS-sé való átsorolásban érintettek köréből, ha a következők valamelyike teljesül:

 • Legalább egyik releváns félévének alállapota Erasmus.
 • Van "Fogyatékkal élő" altípusú, az átsorolás idejében érvényes előnyben részesítése.
 • Mentesség kerül rögzítésre az egyik releváns félévben:
  o    Betegség: tanulmányokat akadályozó betegsége volt a hallgatónak
  o    CEEPUS: CEEPUS csereprogramban vett részt
  o    Csereprogram (kivéve CEEPUS, Erasmus)
  o    Egyéb, hallgatónak fel nem róható ok: dékáni méltányosság alapján
  o    Speciális szükségletű: speciális szükségletű a hallgató
  o    Joint degree: Joint degree programban vett részt
  o    Kivételes tanulmányi rend: kivételes tanulmányi rend szerint végzi a hallgató a képzést
  o    Kreditelismerés: a hallgatónak a féléven van beszámított kreditje
  o    Szülés: TB határozat szerint GYES/GYED-en van a hallgató.

Hallgatói csoportok

Az érintett képzéseket csoportosítjuk, a csoportokon belül határozhatjuk meg, kiket kell ÁF-ből KTS-be átsorolni, valamint KTS-ből kiket lehet ÁF-be átsorolni. A képzések ezen csoportjait hallgatói csoportoknak (HCS) nevezzük.

A HCS a következőkből áll:

 • szak (fő FIR képzéselem),
 • kar,
 • képzési szint,
 • képzés nyelve,
 • 2012-ban bevezetett illetve azelőtti finanszírozási formák csoportja.

Átsorolás menete

Minden érintett képzést beteszünk a neki megfelelő HCS-be, majd kiszámítjuk a képzésre vonatkozóan a következőket:

 • Teljesített kreditek száma. A képzésre a két releváns félévében felvett és teljesített tárgyak kreditértékének összege. A számítás a felvett tárgyak alapján online történik, nem a Tanulmányi átlagok menüpont alatt látható, az index lezárásakor megadott kreditet vesszük figyelembe. A nem valós tárgyfelvételeket nem vesszük figyelembe; nem valós az a tárgyfelvétel, melyre szerzett utolsó teljesítés "Felmentve".
 • Átlag. Súlyozott tanulmányi átlag, képlet:
  krediti * számértéki

  teljesítettkredit
  részleteket ld. összesített korrigált kreditindex képleténél.
 • Összesített korrigált kreditindex (ÖKKI). Képlet:
  krediti * számértéki * teljesítettkredit


  60 felvettkredit
  ahol i a két releváns félévben az érintett képzésre felvett és teljesített tárgyakat jelenti, krediti az i tárgy kreditértéke, számértéki a tárgy legutolsó teljesítési kísérlete során szerzett teljesítési érték számszerűen (kétfokozatú skála esetén a "Teljesítette" 5-ösnek, háromfokozatú esetén a "Megfelelt" 3-asnak, a "Kiválóan megfelelt" pedig 5-ösnek számít), a teljesítettkredit az előző pontban leírt teljesített kreditek száma, a felvettkredit pedig a két releváns félévben felvett kreditek száma. A nem valós tárgyfelvételeket nem vesszük figyelembe. A számítás online történik, nem a Tanulmányi átlagok menüpont alatt látható, az index lezárásakor megadott adatokat vesszük figyelembe. Felvettkredit=0 esetén az ÖKKI értékét nullának tekintjük. Technikai okokból az ÖKKI-t 6 tizedesjegyre kerekítjük.
 • Átlaglimit. Képzési területenként meghatározott érték:
  Átlag
  agrár 3,0
  bölcsészettudomány 3,5
  gazdaságtudományok 3,0
  informatika 3,0
  jogi 3,0
  közigazgatási, rendészeti és katonai 3,0
  műszaki 3,0
  művészet 3,5
  művészetközvetítés 3,5
  orvos- és egészségtudomány 3,0
  pedagógusképzés 3,5
  sporttudomány 3,5
  társadalomtudomány 3,5
  természettudomány 3,0
  A fenti értékek a 2021 nyarán esedékes átsoroláshoz használatosak.

A HCS-t két részre osztjuk finanszírozási forma szerint. A HCS ÁF-es részét a továbbiakban HÁ jelöli. A HÁ-ból átsorolandó képzések azok, melyeken:

 • felvétel tanéve 2015/16 vagy régebbi, és a teljesített kreditek száma kevesebb 27-nél;
 • felvétel tanéve 2016/17 vagy későbbi, és a teljesített kreditek száma kevesebb 36-nál VAGY az átlag nem éri el az átlaglimitet.

Megállapítottuk a HÁ-ból átsorolandó képzéseket, vagyis az ÁF-ből KTS-sé váló képzéseket. Minden egyes felszabaduló ÁF helyre megpróbálunk átvenni KTS képzést. Ezt a folyamatot visszasorolásnak nevezzük. A következő feltételeknek megfelelő KTS képzések sorolhatók vissza:

 • A hallgató a Neptun webes felületén nyilatkozatot tett arról, hogy szeretne ÁF-fé átsorolódni (Ügyintézés/Átsorolási kérelem menüpont).
 • A képzés releváns féléven nincsen kizárva a visszasorolásból.
 • Ha a felvétel tanéve 2015/16 vagy régebbi, akkor a teljesített kreditek száma legalább 27; ha a felvétel tanéve 2016/17 vagy későbbi, akkor a teljesített kreditek száma legalább 36 ÉS az átlag eléri az átlaglimitet.

Több lehetőség esetén a magasabb ÖKKI-vel bíró képzést választjuk. Ha több képzés bír ugyanazzal az ÖKKI-vel, akkor csak akkor soroljuk vissza őket, ha mindet vissza tudjuk sorolni.

Tippek hallgatóknak

 • A legalapvetőbb tipp állami ösztöndíjasoknak, államilag finanszírozottaknak: teljesítsenek minden félévben legalább 18 kreditet! Ha nem tudnak elég kreditet felvenni (keresztfélév vagy előfeltételek miatt), akkor megfontolandó a félév kihagyása.
 • Az átsorolás során figyelembe vett kreditek és átlagok aktuális értéke megtekinthető az Információ/"Lekérdezések/Információk" menüpont alatt az Átlagaim átsoroláshoz lekérdezést választva.
 • Minden egyes jegy megszerzése után néhány napon belül az adott teljesítésnek be kell kerülnie a Neptunba. Ezt célszerű ellenőrizni - kifogással élni legkésőbb a vizsgaidőszakot követő 7. napon lehet.
 • Az átsorolás mentességi kérelmeket a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapjáig (nagyságrendileg június közepe) lehet benyújtani a Tanulmányi Bizottság részére. Ne feledkezzen el a határidő betartásáról!
© 2010-2021 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda