Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Átsorolás folyamata

Átsorolás

A 2021/2022-es tanévben és ezt követően végrehajtott átsorolás hátterét a Nftv 48. § (2) bekezdése, valamint az ezek alapján kialakított és a HKR 41/B §-ban rögzített szabályok adják.

Az átsorolás folyamatának lényege, hogy a gyengébben teljesítő állami ösztöndíjas (ÁF) hallgatókat önköltséges (KTS) finanszírozási formába soroljuk át, a megüresedő ÁF helyeket pedig jól teljesítő KTS hallgatókkal töltjük fel (visszasorolás).

Érintettek köre

Az átsorolásban a hallgatók képzéseik szerint érintettek, vagyis ha egy hallgatónak több képzése van, akár több szempontból is érintett lehet. Ennek megfelelően a továbbiakban érintett hallgatók helyett érintett képzésekről beszélünk. Az érintett képzések azok, melyeket legkorábban 2007/2008-as tanévben kezdtek, vagyis adott képzés alatt a legrégebbi féléves képzés 2007/08/1 vagy későbbi, és a felvétel dátuma 2007-06-15 vagy későbbi; és még nem fejeztek be, azaz státuszuk "aktív" vagy "passzív". Ez az adat a Neptun hallgatói webes felületén a Tanulmányok/Képzés adatok menüpont alatt látható. A Féléves adatok menüpont alatt találhatók további, az átsoroláshoz használt adatok.

Minden érintett képzésen az utolsó két aktív félév releváns félév. Egy képzés az átsorolás féléve szerint ÁF vagy KTS, az ÁF túlfutót ÁF-ként kezeljük.

Egy képzés kiesik az érintettek köréből, ha a következők valamelyike teljesül:

 • Nincsen rajta két aktív félév.
 • Képzési szintje nem "BSC/BA alapképzés", "Osztatlan", "MSC/MA mesterképzés" vagy "Felsőoktatási szakképzés".

Egy képzés kiesik az ÁF-ből KTS-sé való átsorolásban érintettek köréből, ha a következők valamelyike teljesül:

 • Legalább egyik releváns félévének alállapota Erasmus.
 • Van "Fogyatékkal élő" altípusú, az átsorolás idejében érvényes előnyben részesítése.
 • Mentesség kerül rögzítésre az egyik releváns félévben:
  o    Betegség: tanulmányokat akadályozó betegsége volt a hallgatónak
  o    CEEPUS: CEEPUS csereprogramban vett részt
  o    Csereprogram (kivéve CEEPUS, Erasmus)
  o    Egyéb, hallgatónak fel nem róható ok: dékáni méltányosság alapján
  o    Speciális szükségletű: speciális szükségletű a hallgató
  o    Joint degree: Joint degree programban vett részt
  o    Kivételes tanulmányi rend: kivételes tanulmányi rend szerint végzi a hallgató a képzést
  o    Kreditelismerés: a hallgatónak a féléven van beszámított kreditje
  o    Szülés: TB határozat szerint GYES/GYED-en van a hallgató.

Hallgatói csoportok

Az érintett képzéseket csoportosítjuk, a csoportokon belül határozhatjuk meg, kiket kell ÁF-ből KTS-be átsorolni, valamint KTS-ből kiket lehet ÁF-be átsorolni. A képzések ezen csoportjait hallgatói csoportoknak (HCS) nevezzük.

A HCS a következőkből áll:

 • szak (fő FIR képzéselem),
 • kar,
 • képzési szint,
 • képzés nyelve,
 • 2012-ben bevezetett illetve azelőtti finanszírozási formák csoportja.

Átsorolás menete

Minden érintett képzést beteszünk a neki megfelelő HCS-be, majd kiszámítjuk a képzésre vonatkozóan a következőket:

 • Teljesített kreditek száma. A képzésre a két releváns félévében felvett és teljesített tárgyak kreditértékének összege. A számítás a felvett tárgyak alapján online történik, nem a Tanulmányi átlagok menüpont alatt látható, az index lezárásakor megadott kreditet vesszük figyelembe. A nem valós tárgyfelvételeket nem vesszük figyelembe; nem valós az a tárgyfelvétel, melyre szerzett utolsó teljesítés "Felmentve".
 • Átlag. Súlyozott tanulmányi átlag, képlet:
  krediti * számértéki

  teljesítettkredit
  részleteket ld. összesített korrigált kreditindex képleténél.
 • Összesített korrigált kreditindex (ÖKKI). Képlet:
  krediti * számértéki * teljesítettkredit


  60 felvettkredit
  ahol i a két releváns félévben az érintett képzésre felvett és teljesített tárgyakat jelenti, krediti az i tárgy kreditértéke, számértéki a tárgy legutolsó teljesítési kísérlete során szerzett teljesítési érték számszerűen (kétfokozatú skála esetén a "Teljesítette" 5-ösnek, háromfokozatú esetén a "Megfelelt" 3-asnak, a "Kiválóan megfelelt" pedig 5-ösnek számít), a teljesítettkredit az előző pontban leírt teljesített kreditek száma, a felvettkredit pedig a két releváns félévben felvett kreditek száma. A nem valós tárgyfelvételeket nem vesszük figyelembe. A számítás online történik, nem a Tanulmányi átlagok menüpont alatt látható, az index lezárásakor megadott adatokat vesszük figyelembe. Felvettkredit=0 esetén az ÖKKI értékét nullának tekintjük. Technikai okokból az ÖKKI-t 6 tizedesjegyre kerekítjük.
 • Átlaglimit. Képzési területenként meghatározott érték:
  Képzési terület Átlag
  agrár 2,75
  bölcsészettudomány 3,5
  gazdaságtudományok 3,0
  informatika 2,75
  jogi 3,0
  közigazgatási, rendészeti és katonai 2,75
  műszaki 2,75
  művészet 3,5
  művészetközvetítés 3,5
  orvos- és egészségtudomány 2,75
  pedagógusképzés 3,0
  sporttudomány 3,0
  társadalomtudomány 3,5
  természettudomány 2,75
 • Kreditlimit. Felvétel tanéve és képzési terület alapján meghatározott érték:
  • felvétel tanéve 2015/16 vagy régebbi: 27
  • felvétel tanéve 2016/17 vagy későbbi:
   Képzési terület Kredit
   agrár 30
   bölcsészettudomány 36
   gazdaságtudományok 36
   informatika 30
   jogi 36
   közigazgatási, rendészeti és katonai 30
   műszaki 30
   művészet 36
   művészetközvetítés 36
   orvos- és egészségtudomány 30
   pedagógusképzés 30
   sporttudomány 30
   társadalomtudomány 36
   természettudomány 30

A HCS-t két részre osztjuk finanszírozási forma szerint. A HCS ÁF-es részét a továbbiakban HÁ jelöli. A HÁ-ból átsorolandó képzések azok, melyeken:

 • felvétel tanéve 2015/16 vagy régebbi, és a teljesített kreditek száma kevesebb a kreditlimitnél;
 • felvétel tanéve 2016/17 vagy későbbi, és a teljesített kreditek száma kevesebb a kreditlimitnél VAGY az átlag nem éri el az átlaglimitet.

Megállapítottuk a HÁ-ból átsorolandó képzéseket, vagyis az ÁF-ből KTS-sé váló képzéseket. Minden egyes felszabaduló ÁF helyre megpróbálunk átvenni KTS képzést. Ezt a folyamatot visszasorolásnak nevezzük. A következő feltételeknek megfelelő KTS képzések sorolhatók vissza:

 • A hallgató a Neptun webes felületén nyilatkozatot tett arról, hogy szeretne ÁF-fé átsorolódni (Ügyintézés/Átsorolási kérelem menüpont).
 • A képzés releváns féléven nincsen kizárva a visszasorolásból.
 • Ha a felvétel tanéve 2015/16 vagy régebbi, akkor a teljesített kreditek száma eléri a kreditlimitet; ha a felvétel tanéve 2016/17 vagy későbbi, akkor a teljesített kreditek száma eléri a kreditlimitet ÉS az átlag eléri az átlaglimitet.

Több lehetőség esetén a magasabb ÖKKI-vel bíró képzést választjuk. Ha több képzés bír ugyanazzal az ÖKKI-vel, akkor csak akkor soroljuk vissza őket, ha mindet vissza tudjuk sorolni.

© 2010-2023 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda